ชลประทานเชียงใหม่ ชี้ "โครงการสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิ" ได้ผลน่าพอใจ

         ความคืบหน้าโครงการ "การสาธิตการปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในเขตพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่" ที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรผสมผสานเข้ามาใช้ และเป็นการนำร่องสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ และการทำนาอินทรีย์ ณ พื้นที่แปลงเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น บ้านสันทราย ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
         ล่าสุด นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอพร้าว เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการปักดำต้นกล้าพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.60 จนครบกำหนดถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมระยะเวลากว่า 128 วัน กระทั่งมีพิธีเกี่ยวข้าวไปเมื่อปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในเขตพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าว โดยสาธิตการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินการสู่พื้นที่รับผิดชอบเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบประเภทข้าวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้เป็นโครงการนำร่องในการทำการเกษตรไปสู่เกษตรแบบปลอดภัยในการช่วยการบริหารจัดการน้ำ และก่อให้เกิดการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


         ด้าน นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ร่วมกับ INWEPF Thai บริษัทสยามคูโบต้า จำกัด ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบวิธีเปียกสลับแห้ง จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ประหยัดการใช้น้ำ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า สามารถประหยัดน้ำได้ 25 เปอร์เซ็นต์ จากวิธีปกติดั้งเดิมที่เคยใช้น้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ลดเหลือ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
         ขณะเดียวกันยังทดลองศึกษาวิธีการให้น้ำและการใช้น้ำของข้าวเหนียวฤดูนาปรังในพื้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำแม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ผลยืนยันการประหยัดน้ำ เฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 เปอร์เซ็นต์ จนกระทั่งนำมาสู่การขยายผลโครงการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อผลผลิตและคุณภาพในเขตพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าว ในพื้นที่ของเกษตรกรตัวอย่าง ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น