ปี61หนุนปลูกเพิ่ม16แปลงใน12จังหวัด

 

 

กรมหม่อนไหม ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่หม่อนผลสด จ.น่าน ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้ พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการในปี 2561 ด้วยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อีก 16 แปลงใหญ่ในพื้นที่ 12 จังหวัด

         นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่ม ในส่วนของกรมหม่อนไหมได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ 9 แห่ง 7 จังหวัด ประกอบด้วย อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี,อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.แม่จริม จ.น่าน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร อ.บ้านแท่น และอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และอ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,244 ไร เกษตรกร 1,316 ราย

 

 

          ผลจากการดำเนินโครงการแปลงใหญ่ทั้ง 9 แปลง ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ “แปลงใหญ่หม่อนผลสด จ.น่าน” ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำรี หมู่ 12 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์ และขอรับรองเป็นแปลงใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 167 ราย มีพื้นที่รวม 334 ไร่

          อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า กรมเข้าไปให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเกษตรกร “แปลงใหญ่หม่อนผลสด จ.น่าน” โดยเน้นถ่ายทอดความรู้การผลิตตามหลักวิชาการและวิธีการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนผล เช่น การทำน้ำหม่อนพร้อมดื่ม น้ำหม่อนเข้มข้น แยมหม่อน หม่อนอบแห้ง เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต(ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน) ลงได้ ร้อยละ 22.80 มีปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม 141,200 กิโลกรัม/ปี เป็น 242,000 กิโลกรัม/ปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิม 29,550 บาท/ราย/ปี เป็น 50,718 บาท/ราย/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.63

         นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับแปลงใหญ่หม่อนผลสดให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตผล (มกษ.1003-2555) เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  ช่วยจัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการตลาด และมาตรฐานสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับซื้อและผู้บริโภคมากขึ้น

 

 

          สำหรับในปีงบประมาณ 2561 กรมหม่อนไหมจะดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ต่อเนื่อง ทั้งแปลงเดิมที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 9 แปลง และแปลงใหม่ จำนวน 16 แปลง ประกอบด้วย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ,อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ,อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ,อ.แม่จัน จ.เชียงราย ,อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ,อ.หนองพอก และ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ,อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ,อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ,อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ,อ.เมือง และ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ,อ.เมืองชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ และ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยเน้นจัดทำแผนพัฒนารายแปลง การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาสินค้าหม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน (GAP/มกษ.จัดทำแปลงหม่อน/โรงเลี้ยงไหมต้นแบบ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม