พัฒนาพื้นที่สูง ส่งเสริมแปรรูป "กัญชง" ส่งออกเพิ่มรายได้

         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากการเดินทางไปจังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมการส่งเสริมอาชีพแปรรูปต้นกัญชง (Hemp) ของสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงอย่างเช่นโครงการพบพระ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2558 พบว่าแต่เดิมสหกรณ์ได้ส่งเสริมการปลูกผักผลไม้เมืองหนาวและพืชไร่ให้แก่ชาวบ้าน ต่อมาสหกรณ์ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกต้นกัญชง เพื่อนำเส้นใยไปแปรรูปเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ

         "สินค้าแปรรูปจากกัญชงเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศมาก ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ และลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดช่วงฤดูฝน โดยสมาชิกสหกรณ์ที่ปลูกต้นกัญชง 5 ไร่ จะมีรายได้ประมาณ 100,000-125,000 บาทต่อปี นับเป็นรายได้พอๆกับการปลูกข้าวโพด 30 ไร่เลยทีเดียว"

         สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะในการปลูกต้นกัญชง คือระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ทั้งนี้การปลูกต้นกัญชงอยู่ภายใต้ระบบควบคุม แบ่งเป็นการปลูกเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ ปลูกเพื่อขายต้นสด และปลูกเพื่อผลิตเส้นใย นำมาเเปรรูปเป็นเครื่องนุ่งห่ม ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยแนะนำเรื่องการทำงิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากก็ได้เข้ามาแนะนำการบริหารจัดการธุรกิจให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจหลักคือการจัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เคมีเกษตรและวัสดุการเกษตร และการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก