รับสมัครเกษตรกรร่วมผลิตข้าวอินทรีย์ปี2

 

 

กรมการข้าว เปิดรับสมัครกลุ่มชาวนาร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี61 ในจำนวนพื้นที่รวม 3 แสนไร่ ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ โดยให้เกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการรวมกลุ่มๆละ 5 คนขึ้นไป มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

         โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ (2560-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560–2564.ได้กําหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี รวมถึงความต้องการของตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการรักษาสุขภาพ แต่ปริมาณสินค้าไม่เพียงพอต่อการจําหน่าย ขณะที่เกษตรกร มีผลผลิตที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 

 

         ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อการผลิตสินค้าข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และรักษาสภาพแวดล้อมขึ้น ภายใต้งบประมาณ 737,697,200 บาท ในพื้นที่ดําเนินการทั่วประเทศ 77 จังหวัด มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

         สำหรับในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการฯ กรมการข้าว จึงได้เปิดรับสมัครกลุ่มเกษตรกรที่สนใจร่วมผลิตข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่รวมประมาณ 3 แสนไร่ ดังหลักเกณฑ์ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของเกษตรกร

         1.มีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand)

          2.มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือถ้าไม่มีให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร (1 ทบก.จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนไม่เกิน 15 ไร่) 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 

         1.เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกจ านวน 5 คนขึ้นไป (มากกว่า 5 คนได้) เพื่อเหมาะสมในการจัดทำ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการบริหารจัดการการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน

         2.มีพื้นที่ของกลุ่มรวมกันไม่ต่ ากว่า 100 ไร่ (มากกว่า 100 ไร่ได้) อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณ ใกล้เคียงกัน และอยู่ในตำบลเดียวกัน

         3.พื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่ได้การรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใดๆ (กรณีเกษตรกรมีใบรับรองยังคงอายุการรับรองอยู่ และมีความต้องการขยายพื้นที่/หรือเพิ่มจำนวนแปลง สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยแปลงที่เข้าร่วมนั้นต้องยังไม่ได้รับการรับรอง)

         4.มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (เช่น อาศัยน้ำฝน สระน้ำ คูคลอง บ่อน้ำ บ่อบาดาล เป็นต้น) หรือแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์

         5.พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับรอง โดยชื่อที่ระบุในเอกสารสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจ้าของเอกสารสิทธิ์

         6.จัดทำรายละเอียดข้อมูลการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม แยกรายแปลง (หากเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 แปลง) ที่ตั้งแปลง พื้นที่ปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่ปลูก 

 

 

         7.ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

         8.เกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็นสมาชิก นาแปลงใหญ่ไว้ และให้เกษตรกรเลือกรับการสนับสนุนที่ซ้ำซ้อนทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว

         9.หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับเงินสนับสนุนแล้วเกษตรกรจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก

         ทั้งนี้ เกษตรกรท่านใดที่สนใจ มีสมาชิกกลุ่ม 5 รายขึ้นไป สามารถแจ้งความประสงต์และส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 หรือเข้าไปศึกษารายละเอียดก่อนได้ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/61