ราคาขยับขึ้นทั้งระบบเกษตรกรเตรียมเฮ!

 

 

นนทบุรี ความต้องการของตลาดมากกว่าปริมาณผลผลิต ส่งราคามันสำปะหลังขยับขึ้นทั้งระบบ พาณิชย์เชื่อมั่นเกษตรกรได้เฮราคาปีหน้า อีกทั้ง ครม.อนุมัติให้มันสำปะหลังเป็นสินค้าต้องมีหนังสือรับรองที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบนำเข้า ซึ่งอยู่ระหว่างการออกเป็นประกาศกระทรวงฯ

          นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหาร 4 สมาคมมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย มาหารือถึงสถานการณ์การผลิต การค้ามันสำปะหลังของไทย รวมถึงมาตรการและแนวทางการกำกับดูแลมันสำปะหลังปี 2560/2561 ที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้

 

 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

          ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีความต้องการมากกว่าปริมาณผลผลิตที่มีในตลาด ทำให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นทั้งระบบ ปัจจุบันราคาหัวมันสด เชื้อแป้ง 25% จังหวัดนครราชสีมา 2.20 บาท/ก.ก. ราคามันเส้น 5.90-6.20 บาท/ก.ก. และราคามันเส้นส่งออก 195-200 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น อ้อยและข้าวโพด รวมถึงบางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเสียหาย ทำให้ภาคเอกชนประเมินว่าผลผลิตมันสำปะหลังอาจลดต่ำกว่า 28 ล้านตัน

          นางนันทวัลย์ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันราคามันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี กระทรวงพาณิชย์ไม่นิ่งนอนใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง พร้อมแก้ปัญหามันเส้นด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศ โดยจัดทำความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชายกระดับมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

 

 

          โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบังคับใช้ต่อไปรวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 ภาคที่ 2 และผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกร เชื่อมั่นได้ว่าจะจำหน่ายผลผลิตมันสำปะหลังได้ในราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่กำลังสดใสขณะนี้

         สำหรับภาคส่งออก แนวโน้มการส่งออกยังคงสดใส โดยเฉพาะตลาดจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบายเพิ่มการใช้เอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง (E10) ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมมาตรการลดมลพิษ ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านตันในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีความต้องการใช้เพียง 2.6 ล้านตัน ทำให้คาดการณ์ว่าจีนจะมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

 

 

         ทั้งนี้ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560 ไทยส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ปริมาณรวม 8.117 ล้านตัน มูลค่า 68.782 พันล้านบาท โดยมีการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ปริมาณ 2.530 ล้านตัน มูลค่า 11.375 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เล็กน้อย