ฟื้นส่งออกจีนล็อตแรก112กก.18ล้านบาท

 

 

ฟื้นตลาดรังนกไทยส่งออกไปจีนล๊อตแรกปลายพฤศจิกายนนี้ 112 กิโลกรัม กว่า 18 ล้านบาท (กิโลกรัมละ 160,000 บาท) เป้าส่งออก 3 ตันต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท กรมปศุสัตว์พร้อมขยายการรับรองแหล่งผลิตให้มากขึ้นสนองความต้องการตลาดจีนที่มีถึงปีละ 1,000 ตัน

         พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการส่งออกรังนกไปประเทศจีนว่าหลังจากกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรค AQSIQ ของจีน ได้ประกาศอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกของไทยตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2560 โดยให้นำเข้ารังนกที่มีสีขาว เหลือง หรือทองนั้น ประเทศไทยจะสามารถส่งออกสินค้ารังนกล๊อตแรกปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณ 112 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท (กิโลกรัมละ 160,000 บาท)

 

 

         ทั้งนี้ ที่ผ่านการควบคมุกำกับดูแลขบวนการผลิตรังนกโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตรังนกบ้าน (ถ้ำ) มีการจัดการระบบการป้องกันโรค มีแผนการตรวจสอบสารตกค้าง รวมถึงศนูย์รวบรวมรังนกต้องมีระบบ GMP และ HACCP ที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ ปัจจุบันหน่วยงาน CNCA ของจีนได้ขึ้นทะเบียนผ้สู่งออกผลิตภัณฑ์รังนกของไทยแล้ว จำนวน 2 แห่ง ถ้ำรังนก 21 แห่ง คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมียอดส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปยงัประเทศจีนได้ต่อเนื่อง ในอดีตที่ผ่านมาไทยเคยมียอดสง่ออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนประมาณ 500 ล้านบาท

         ด้านนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสของรังนกไทยเพราะเป็นที่นิยม เนื่องจากมีคุณภาพสูง เนื้อแน่น หอมนุ่ม ไม่ละลายง่าย อีกทั้งจีนยังมีความต้องการบริโภคอีกมาก เนื่องจากการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวในวันที่ 1 ม.ค.2559 อนุญาตให้คู่สามีภรรยามีลูกคนที่สองได้ มีผลให้ความต้องการสูง เพราะสรรพคณุในการพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้เด็กคลอดออกมาแข็งแรง ซึ่งพบว่าข้อมูลการบริโภครังนกของชาวจีนเพิ่มขึ้นปีละ 22% มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการบริโภค 1,000 ตันตอ่ปี ทั้งหมดต้องนำเข้า จึงเป็นโอกาสของรังนกไทย โดยปัจจุบันถ้ำรังนกไทยที่ขึ้นทะเบียนกับจีนและส่งออกได้มี 21 ถ้ำ ผลิตรังนกได้ ปีละ 8 ตัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อมที่จะให้การรับรอง แหลง่ผลิตรังนกให้มากขึ้น

 

 

        “นอกจากนี้ กรณีรังนกบ้าน หรือรังนกคอนโด ปัจจุบันมี10,020 หลัง กรมปศุสัตว์ยังไม่สามารถให้การรับรองได้ เนื่องจาก พรบ.สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535 ไม่อนญุาตให้เก็บรังนกอีแอ่นนอกสัมปทานได้ แตขณะนี้ทางกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ๋พืชได้เสนอแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มเติม มาตรา 12 ร่าง พรบ.สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ... สามารถขออนญุาตเก็บรังนกอีแอ่นนอกสัมปทานกับกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ หากสามารถปลดล๊อกได้ จะเป็นแหล่งวตัถุดิบที่นำรายได้เข้าประเทศได้จำนวนมาก”อธิบดีกรมปศสุตัว์ กล่าวทิ้งท้าย