จัด1,500ล้าน รองรับผลผลิตออกสู่ตลาด

 

 

รัฐปล่อยสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท ให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรับซื้อและรวบรวมข้าวโพดฯจากเกษตรกรที่กำลังออกสู่ตลาด ทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเข้มแข็งให้สถาบันฯ

          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดมาก เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม กรมการค้าภายในจึงได้ดำเนินแนวทางบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาทิ การขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มปริมาณการรับซื้อ การแก้ปัญหาติดคิวที่หน้าโรงงานรับซื้อ และการเพิ่มช่องทางพิเศษให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้โดยตรง

 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

         สำหรับมาตรการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/2561 วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้ ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเริ่มเปิดรับสมัครสถาบันเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ อาทิ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสถาบันเกษตรกรเหล่านี้ต้องมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

 

        อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยดูดซับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและจะช่วยให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ระดับที่เหมาะสม โดยกรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการให้สถาบันเกษตรกรทั่วประเทศรับทราบ