ลงนามหนุนใช้ระบบ BMS สร้างเข้มแข็งปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือ VSN international จากประเทศอังกฤษ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้ระบบการจัดการงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือระบบ BMS (Breeding Management System) ในการปรับปรุงพันธุ์ในภูมิภาคอาเซียน และการประยุกต์ใช้ BMS กับโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละชนิด

 

 

           รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร โดยมี Mr. Richard Porter (นายริชาร์ต พอร์เตอร์) ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีลงนาม โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.และ Mr. Stewart John Andrews, Director บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด, ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. และ Dr. Donghui Ma, CEO บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนาม