หลักเกณฑ์ร่วมเคลื่อน"เกษตรทฤษฎีใหม่"

 

 

ก.เกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ปี61 อีก 70,000 ราย เพื่อถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มุ่งให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเพียงพอและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

 

         พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการ“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด สถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตร และภาคเอกชนที่สนับสนุนโครงการ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ“5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปี 2560 และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องในปี 2561 โดยผลการดำเนินงานปี 2560 มีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 70,002 ราย 

          ทั้งนี้ พบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรได้นำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทำการเกษตรผสมผสานอย่างเกื้อกูลกัน ตามศักยภาพของตนเองในพื้นที่ เกิดการพึ่งพาตนเอง

 

 

         โดยสามารถลดรายจ่ายจากการบริโภคผลผลิตที่ปลอดภัยของตนเองได้เฉลี่ยเดือนละ 533 บาท มีการลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมี โดยใช้ปัจจัยการผลิตและใช้แรงงานของตนเองได้เฉลี่ยเดือนละ 556 บาท เกษตรกรมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในเมือง ลดลงร้อยละ 1.47 มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้ครัวเรือนร้อยละ 18.38 สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ อีกทั้ง ยังมีการวางแผนและดำเนินการผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการ สร้างรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 4,613 บาท

          เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2561 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเพียงพอและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดเปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก จำนวน 70,000 ราย รวมเป็น 140,000 ราย (ปี60 70,000 ราย)

 

           ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย ทั้ง 77 จังหวัด 882 อำเภอ โดยให้อำเภอดำเนินการ อำเภอละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 8,820 ครัวเรือน เพื่อรวมกลุ่มและจัดทำแผนการผลิตและจัดทำแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ ดังนี้                    

            (1) เป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง/เช่า

             (2) มีภูมิลำเนาและที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน

             (3) มีพื้นที่ดำเนินการตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

             (4) มีแหล่งน้ำ เช่น บ่อขุด บ่อบาดาล ฯลฯ ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

             (5) สมัครใจดำเนินการทำเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี

 

 

           สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัด หรือสำนักงานแต่ละพื้นที่ของกรมต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ สำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมประศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือเข้าไปศึกษารายละเอียดในคู่มือเกษตรทฤษฎีใหม่ http://www3.oae.go.th/rdpcc/images/filesdownload/SUFFICIENCY/9.9.pdf