อบรม”จัดซื้อจัดจ้าง”ต้านคอรัปชั่น

 

 

         นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน" โดยนางสาวอุษา ทวีแสง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา จากคลังเขต ๑ กรมบัญชีกลาง บรรยายความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

         รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้กับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๔๕๐ คน เข้าประชุมและรับฟัง ณ ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี