ฝนตกชุกส่งสินค้าปศุสัตว์ซื้อขายไม่คล่อง

         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยสถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ โดยช่วงระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค.ที่ผ่านมา การซื้อขายสินค้าด้านปศุสัตว์ไม่คล่องตัวเนื่องจากภาวะฝนตกชุกแทบทุกภาค ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย และแนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 

         สุกร

         สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 58.75 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 59.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.24 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 56.64 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 56.55 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 59.56 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 61.58 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 58 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

         ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 61.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.25

 

         ไก่เนื้อ

         ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.67 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.25 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 38.96 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.23 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

         ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.67 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

          ไข่ไก่

         ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากแทบทุกภาคมีภาวะฝนตก การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

         ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 275 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 279 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.43 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 278 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 279 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 272บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

         ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 301 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.32

 

         ไข่เป็ด

         ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 336 บาท ลดลงร้อยฟองละ 341 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.47 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 363 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 300 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 379 บาท 

         ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

         โคเนื้อ 

         ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 94.41 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 94.52 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.12 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 104.79 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 94.70 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 93.54 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท

 

         กระบือ

         ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 73.59 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 73.54 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.48 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.95 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา